Stanovy 

Odbytového družstva eBIOneta

 

STANOVY - nové znění zapsané notářským zápisem v OR

 

 

ČÁST PRVNÍ

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Článek 1

Právní postavení

(1) Družstvo, které přijalo tyto stanovy, je podle zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních společnostech a družstvech (dále jen ZOK) a zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen NOZ) společenství neuzavřeného počtu osob založené za účelem vzájemné podpory svých členů zejména podporou odbytu výrobků a služeb poskytovaných členy s důrazem na ochranu a podporu využití lokálních zdrojů a jejich trvalé udržitelnosti.

(2) Družstvo je obchodní korporací, jejíž právní poměry se řídí zejména ustanoveními zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních společnostech a družstvech, dále jen ZOK, ustanoveními NOZ o právnických osobách a podnikatelích.

(3) Za porušení svých závazků odpovídá družstvo celým svým majetkem. Členové neručí za závazky družstva, nestanoví-li zákon pro některé případy jinak. Uhrazovací povinnost mají členové jen v případech a v rozsahu, jak určují tyto stanovy.

(4)  družstvo je povinno ve svém sídle zřídit informační desku. Informační deska je přístupná každý pracovní den v běžnou pracovní dobu všem členům družstva. Zároveň se informační deska zpřístupní členům družstva prostřednictvím internetových stránek, pokud budou zřízeny.

Článek 2

Obchodní firma a sídlo

(1) Obchodní firma: Odbytové družstvo eBIOneta

(2) Sídlo Chlum, 503 12 Všestary

       (3) IČ 288 54 900

Článek 3

Předmět činnosti a podnikání

 • Základním účelem založení a předmětem činnosti družstva „Odbytové družstvo eBIOneta (dále jen družstvo) je zejména je podpora odbytu výrobků a služeb poskytovaných členy s důrazem na ochranu a podporu využití lokálních zdrojů a jejich trvalá udržitelnost ochrana lokálních zdrojů, jejich trvalá udržitelnost, dále organické hospodaření s lokálními zdroji v oblasti energetiky, logistiky a produkce produktů obchodovaných v rámci družstva. Lokálním zdrojem se rozumí nejenom půda, ale i různé zdroje energie, či služby v souladu s principem trvalé udržitelnosti.

 

 • Předmětem podnikání je výroba obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona.

 

 • Družstvo má za úkol podporovat produkci svých členů prostřednictvím společného obchodního a dalšího podnikání, které je zaměřeno na:
 • vytvoření významného centra podpory členů družstva se zaměřením především na domácí produkci, posílení jejího prodeje a konkurenceschopnosti vůči importu, formou inovačních aktivit, školících činností, propagace a podpory služeb členů družstva;
 • zvýšení ekologického povědomí veřejnosti;
 • zlepšení způsobu stravování veřejnosti;
 • zajištění široké  dostupnosti  kvalitních  výrobků  s jasným  původem  široké veřejnosti;
 • marketingové aktivity  podporující  odbyt  produkce  v  oblasti  ekologického zemědělství;
 • metodické aktivity zaměřené na zlepšování produkce a přizpůsobení nabídky požadavkům trhu;
 • efektizaci organizace prodeje produktů členů družstva;
 • poradenství v oblasti ekologického zemědělství;
 • registrace ochranné známky družstva její propagace u spotřebitelské veřejnosti;
 • kontrola kvality  produktů  ekologického  zemědělství  distribuovaného  pod ochrannou známkou družstva;
 • propagace družstva, jeho členů a ochranné známky na výstavách, veletrzích, seminářích a dalších akcích souvisejících s předmětem podnikání a činností družstva;
 • aktivita při získání financí pro další rozvoj družstva z dotací, fondů, příspěvků či darů;
 • podpora projektů  na  rozvoj  ekologického  zemědělství,  trvale  udržitelného rozvoje a ochrany přírody a krajiny, ochrany lokálních zdrojů a jejich trvalé udržitelnosti
 • podpora ochrany lokálních zdrojů a jejich trvalé udržitelnosti v oblasti energetiky, logistiky, produkce a zpracování produktů obchodovaných v rámci družstva
 • podpora projektů na zachování druhové pestrosti – biodiverzity
 • podpora projektů v oblasti ochrany spotřebitele;

 

 

 

Článek 4

Družstevní podíl – obecná ustanovení

(1) Práva a povinnosti člena plynoucí z členství v družstvu představují družstevní podíl (definovaný základním členským vkladem, dalším členským vkladem a členstvím v družstvu). Každý člen může mít pouze jeden družstevní podíl.

(2) Spoluvlastnictví družstevního podílu se vylučuje.

(3) Zastavit družstevní podíl v družstvu se vylučuje.

 

 

 

ČÁST DRUHÁ

OBCHODNÍ MAJETEK, ZÁKLADNÍ KAPITÁL A VKLADY ČLENŮ

Článek 5

Základní ustanovení

 • Obchodní majetek družstva tvoří věci a majetková práva, jež družstvo za svého trvání nabude. Obchodní majetek družstva je tvořen zejména:
  1. vklady členů  družstva  v  rozsahu  a  dle  pravidel,  které  určují  tyto  stanovy případně usnesení členské schůze,
  2. finanční zdroje generované podnikatelskou činností družstva;
  3. finance získané z dotací, fondů, příspěvků či darů;
  4. další zdroje.

 

 • Základní kapitál družstva je tvořen souhrnem všech členských vkladů všech členů družstva.

 

 • Člen družstva se podílí na základním kapitálu členským vkladem, jímž se rozumí souhrn základního členského vkladu a dalšího členského vkladu.

 

 • Základní členské vklady zakládajících členů zaplacené před přijetím stávajících stanov podle pravidel předchozích stanov se považují za základní členský vklad do výše určené těmito stanovami pro základní členský vklad. Částky přesahující základní členský vklad podle těchto stanov jsou považovány za další členský vklad.

 

 

Článek 6

Základní členský vklad

(1) Výše základního členského vkladu je pro všechny členy stejná a činí 1,- Kč (slovy jedna koruna česká). Základní členský vklad je peněžitý a přede dnem splacení vkladové povinnosti k základnímu členskému vkladu členství v družstvu nevznikne. Základní členský vklad nelze za trvání členství v družstvu členovi vracet, a to ani zčásti, vyjma případu, že by došlo rozhodnutím členské schůze za podmínek podle ZOK ke snížení základního členského vkladu.

 (2) Jednou z podmínek vzniku členství je písemné prohlášení o splnění vkladové povinnosti k základnímu členskému vkladu a splacení celé výše základního členského vkladu, ať jde o vznik členství při vzniku družstva po jeho založení nebo o vznik členství v průběhu trvání družstva.

Článek 7

Zvýšení nebo snížení základního členského vkladu

(1) Zvýšení základního členského vkladu doplatkem člena je možné jen tehdy, pokud tak rozhodne členská schůze. Další podmínky zvýšení základního členského vkladu upravuje ZOK.

(2) Pokud by přicházelo v úvahu snížení základního členského vkladu, rozhodovala by o něm členská schůze, přičemž by musel být dodržen postup podle § 568 ZOK.

Další členský vklad

Článek 8

Společná ustanovení

(1) Případným dalším členským vkladem se člen podílí na chodu družstva a pokrytí jeho mimořádných potřeb.

(2) Závazek k převzetí vkladové povinnosti k dalšímu členskému vkladu ve výši určené členskou schůzí (ustavující schůzí při založení družstva) formou sjednání písemné smlouvy o převzetí vkladové povinnosti k dalšímu členskému vkladu (smlouva o dalším členském vkladu) s družstvem podle čl. 11, je jednou z podmínek vzniku členství v družstvu.

(3) Člen se může podílet na základním kapitálu družstva více dalšími členskými vklady.

 

Článek 9

Smlouva o dalším členském vkladu

(1) Smlouva o dalším členském vkladu obsahuje, jde-li o peněžitý další členský vklad, kromě údajů o účastnících smlouvy, alespoň:

 1. údaje o výši dalšího členského vkladu, popřípadě jen údaje o způsobu jejího výpočtu podle odstavce 2,
 2. ujednání v souladu s usnesením členské schůze, jakou část dalšího členského vkladu je povinen uchazeč o členství splatit před vznikem členství a dále jakým způsobem, v jaké výši splátek a v jakých lhůtách se zavazuje splatit zbývající část dalšího členského vkladu
 3. ujednání, ke kterému předmětu nájmu se další členský vklad vztahuje.

 

(2) V případě, že v době uzavření smlouvy o dalším členském vkladu není známa konečná výše dalšího členského vkladu, uvedou se ve smlouvě pouze údaje o způsobu výpočtu výše dalšího členského vkladu, schváleném usnesením členské schůze (při založení družstva usnesením ustavující schůze), popřípadě též s uvedením předpokládané konečné výše dalšího členského vkladu, výše a lhůty zálohových plateb na splacení dalšího členského vkladu, spolu s ujednáním o tom, že konečnou výši dalšího členského vkladu a vypořádání nedoplatků či přeplatků schválí členská schůze, jakmile budou známy všechny potřebné údaje.

(3) Převzetí vkladové povinnosti k druhému a případně následujícímu dalšímu členskému vkladu členem za trvání členství v družstvu se sjedná dodatkem ke stávající smlouvě o dalším členském vkladu, vždy s vyznačením, ke kterému předmětu nájmu se tento druhý, případně následující další členský vklad vztahuje.

(4) Smlouvu o dalším členském vkladu schvaluje podle článku 33 odst. 2 písm. s) členská schůze.

ČÁST TŘETÍ

ČLENSTVÍ V DRUŽSTVU

Oddíl 1

Vznik členství a seznam členů

Článek 10

Podmínky pro členství, vznik členství

(1) Členem družstva může být za podmínek stanovených v ZOK a v těchto stanovách každý podnikatel – fyzická osoba, anebo obchodní korporace.

(2) Při založení družstva vzniká členství zakladatelům dnem vzniku družstva. Členy družstva se stávají osoby, jejichž seznam tvoří přílohu notářského zápisu o ustavující schůzi družstva, jestliže splnily podmínky podle ZOK a těchto stanov.

(3) Za trvání družstva vzniká členství osobě, která projevila zájem o členství zájem přijetím za člena usnesením představenstva družstva na základě písemné členské přihlášky a doporučení stávajícího člena družstva, jsou-li splněny podmínky vzniku členství podle ZOK a těchto stanov. Členství vznikne na základě písemné členské přihlášky rozhodnutím představenstva družstva, a to dnem rozhodnutí o přijetí za člena nebo pozdějším dnem uvedeným v členské přihlášce, nejdříve však splněním vkladové povinnosti k základnímu členskému vkladu.

(4) Za trvání družstva vzniká členství dále převodem nebo přechodem družstevního podílu na jinou osobu, nebo převodem či přechodem nově vzniklých družstevních podílů, které vznikly rozdělením dosavadního družstevního podílu, na jinou osobu. Ke vzniku členství převodem nebo přechodem družstevního podílu může dojít jen v případě, že nabyvatel splňuje podmínky členství podle zákona a těchto stanov.

(5) Člen družstva na základě písemné žádosti podléhající schválení představenstva spravuje tzv. středisko. Úkoly, formu a obsah, pravomoci, práva a povinnosti středisek, jejich strukturu, podíl na hospodaření družstva a vzájemné obchodování středisek mezi sebou,  jsou stanoveny interními předpisy družstva.

(6) Nově přijatý člen družstva je povinen do 7 dnů od vzniku členství uhradit jednorázový administrativní poplatek na náklady spojené se vznikem členství ve výši určené interním předpisem družstva. Případné prodlení s úhradou tohoto poplatku delším než 30 dnů od doručení písemné výzvy družstva bude považováno za porušení povinností člena družstva závažným způsobem a člen družstva může být z družstva vyloučen.

 

Článek 11

Postup pro přijetí za člena na základě písemné členské přihlášky

 • Uchazeč o členství podává písemnou přihlášku za člena družstva obsahující alespoň:
 1. obchodní firmu družstva,
 2. firmu a sídlo uchazeče o členství,
 3. doporučení stávajícího člena družstva
 4. prohlášení uchazeče o členství o převzetí vkladové povinnosti k základnímu členskému vkladu.

(2) Představenstvo rozhodne o přijetí za člena na základě podané písemné přihlášky zpravidla na své nejbližší schůzi. Rozhodnutí družstva o přijetí za člena se vyznačuje na písemné členské přihlášce, jejíž jedno vyhotovení je určeno pro přijatého člena jedno vyhotovení je určeno pro doporučujícího člena družstva a jedno vyhotovení pro družstvo. Členovi se toto rozhodnutí předává buď osobně, nebo zasílá poštou dopisem s dodejkou. Rozhodnutí o nepřijetí za člena se písemnou formou doručuje uchazeči o členství poštou dopisem s dodejkou, není-li předáno osobně proti podpisu.

(3) V případě zamítnutí přijetí přihlášky uchazeče o členství, je družstvo povinno vrátit již zaplacený základní členský vklad uchazeči o členství, a to do 30-ti dnů ode dne, kdy rozhodnutí o zamítnutí přijetí uchazeče za člena do družstva bylo učiněno.

Článek 12

Seznam členů

(1)  družstvo vede seznam všech svých členů podle ZOK a těchto stanov.

(2) Do seznamu členů se zapisuje:

 1. firma a sídlo člena, s výslovným uvedením adresy pro doručování členovi, má-li být doručováno na jinou adresu než je bydliště nebo sídlo člena,
 2. den a způsob vzniku a zániku členství v družstvu,
 3. výše členského vkladu (základního a dalšího) a rozsah splnění vkladové povinnosti k členskému vkladu (základnímu a dalšímu),
 4. druh činnosti člena, jím nabízené produkty nebo služby

(3) Člen je povinen písemně oznámit a podle povahy údaje případně doložit družstvu každou změnu údajů evidovaných v seznamu členů bez zbytečného odkladu poté, kdy tato skutečnost nastala;  družstvo je povinno provést zápis zapisované skutečnosti bez zbytečného odkladu poté, co mu bude změna písemně doručena a případně podle povahy údaje prokázána.

(4) Doručuje-li  družstvo členovi jinak, než osobním předáním písemnosti členovi, doručuje písemnost na adresu uvedenou v seznamu členů;  pokud člen oznámil družstvu k zápisu do seznamu členů jinou doručovací adresu, než je jeho bydliště nebo sídlo, doručuje  družstvo na tuto doručovací adresu.

(5) Do seznamu členů má právo nahlížet a žádat bezplatné vydání potvrzení o svém členství a obsahu svého zápisu v seznamu členů každý člen družstva. Pokud člen požaduje vydání tohoto potvrzení častěji, než 1x za rok, je povinen uhradit družstvu odůvodněné náklady s tím spojené.

(6) Údaje, které jsou zapsány v seznamu členů je družstvo oprávněno používat pouze pro své potřeby ve vztahu k členům družstva. Za jiným účelem mohou být tyto údaje použity pouze se souhlasem členů, kterých se týkají.

 

Oddíl 2

Práva a povinnosti člena a družstva

Článek 13

Základní práva a povinnosti člena a družstva

(1) Člen družstva má práva a povinnosti stanovené zákonem a těmito stanovami.

(2)  družstvo má práva a povinnosti stanovené zákonem a těmito stanovami, přičemž podle povahy věci právům členů odpovídají povinnosti družstva a povinnostem členů odpovídají práva družstva.

(3) V rámci práv podle odstavce 1 má člen zejména tato základní práva:

 1. účastnit se na jednání a rozhodování členské schůze,
 2. volit a být volen do orgánů družstva nebo orgánem družstva, splňuje-li podmínky stanovené zákonem a dále určené těmito stanovami, nebrání-li tomu překážky stanovené zákonem, anebo nebrání-li tomu neslučitelnost funkcí podle ZOK a těchto stanov,
 3. podávat podněty a návrhy či stížnosti orgánům družstva a požadovat zprávu o jejich vyřízení,
 4. seznámit se před konáním členské schůze, způsobem uvedeným v pozvánce na členskou schůzi, s písemnými podklady pro členskou schůzi, zejména k činnosti a výsledkům hospodaření družstva,
 5. podílet se na činnosti družstva podle těchto stanov a podle usnesení orgánů družstva,
 6. uplatnit podle zákona právo na námitky k členské schůzi a případně na následnou soudní ochranu proti rozhodnutí o vyloučení z družstva,
 7. podat návrh soudu podle zákona na vyslovení neplatnosti usnesení členské schůze, pokud je v rozporu s právními předpisy nebo se stanovami družstva; tato práva mohou být uplatněna vždy jen způsobem a ve lhůtách podle ustanovení zákona a těchto stanov,
 8. obracet se s návrhy nebo stížnostmi k příslušným orgánům družstva a být informován o jejich vyřízení,
 9. uplatňovat svá práva ve vztahu k seznamu členů podle ZOK a těchto stanov, má-li k datu uplatnění tohoto práva splněnu splatnou vkladovou povinnost také k dalšímu členskému vkladu v rozsahu a způsobem podle stanov,
 10. domáhat se za družstvo náhrady újmy proti členovi orgánu družstva nebo splnění jejich povinnosti plynoucí z dohody, a to postupem a způsobem podle zákona,
 11. obdržet na svou žádost kopii zápisu z jednání členské schůze; členská schůze může případně určit povinnost členů hradit účelně vynaložené náklady spojené s pořízením kopie zápisu.

(4) V rámci povinností podle odstavce 1 má člen zejména tyto základní povinnosti:

 1. dodržovat povinnosti člena stanovené zákonem, stanovami a dodržovat usnesení orgánů družstva,
 2. splatit vkladovou povinnost k základnímu členskému vkladu, dále splatit vkladovou povinnost k dalšímu členskému vkladu ve výši, způsobem a ve lhůtách podle smlouvy o  dalším členském vkladu,
 3. oznamovat a podle povahy údajů také doložit družstvu každou změnu údajů evidovaných v seznamu členů bez zbytečného odkladu poté, co tato skutečnost nastala, jakož i oznamovat družstvu veškeré změny podstatné pro práva a povinnosti spojené s členstvím v družstvu,
 4. plnit svou povinnost z uhrazovací povinnosti podle usnesení členské schůze přijatého v souladu s těmito stanovami.

(5)  družstvo je povinno umožnit uplatňování základních práv člena podle odstavce 3 a uplatňovat ve své činnosti dodržování a plnění základních povinností člena podle odstavce 4.

Oddíl 3

Převod, přechod, rozdělení a splynutí družstevního podílu

Článek 14

Převod družstevního podílu

(1) Převod družstevního podílu člena družstva na jiného člena nebo na jinou osobu podléhají souhlasu představenstva družstva. Převod se uskutečňuje smlouvou o převodu družstevního podílu v družstvu; pro způsob uzavření smlouvy se použijí ustanovení NOZ o uzavírání smluv.

(2) Dnem, kdy nastanou právní účinky převodu družstevního podílu vůči družstvu, zanikne členství převodce v družstvu a vznikne členství nabyvatele v družstvu. Členství převodce nezanikne, jestliže při převodu družstevních podílů nově vzniklých rozdělením, zůstane jeden z družstevních podílů nově vzniklých rozdělením dosavadnímu členovi, jehož družstevní podíl byl rozdělen.

(3) Převodce družstevního podílu ručí za dluhy, které jsou s převáděným  družstevním podílem spojeny. V případě, že jsou s převodem družstevního podílu spojeny dluhy převodce vůči družstvu, dále dosud nesplněné splatné povinnosti ze smlouvy o dalším členském vkladu sjednané mezi družstvem a převodcem, je povinen nabyvatel sjednat s družstvem nejpozději do 15-ti dnů po dni nabytí právních účinků převodu družstevního podílu dohodu, v níž bude dojednán způsob a lhůty splacení dluhů, resp. splnění povinností ze smlouvy o dalším členském vkladu splatných do dne nabytí členství nabyvatelem. Nebude-li taková dohoda sjednána z důvodů na straně nabyvatele nejpozději do 30-ti dnů ode dne nabytí právních účinků převodu družstevního podílu vůči družstvu, považuje se to za důvod pro vyloučení člena z družstva.

(4) Právní účinky převodu družstevního podílu vůči družstvu nastávají a nabyvatel družstevního podílu se stává členem družstva dnem, kdy byla družstvu doručena účinná smlouva o převodu družstevního podílu, nebo pozdějším dnem určeným v této smlouvě. Stejné právní účinky vůči družstvu nastanou, je-li namísto samotné smlouvy o převodu družstevního podílu doručeno družstvu písemné prohlášení převodce a nabyvatele o uzavření smlouvy o převodu družstevního podílu.

    (5)  družstvo neprodleně po doručení smlouvy nebo prohlášení podle odstavce 4 provede zápis příslušných změn v seznamu členů. Za úkony spojené s vyřízením agendy je  družstvo oprávněno požadovat od převodce a nabyvatele úhradu nákladů s tím spojených, případně v paušální výši určené pro tyto úkony usnesením členské schůze.

 

Článek 15

Přechod družstevního podílu

(1) Přechod družstevního podílu v družstvu děděním je vyloučený.

(2) Dědicové fyzické osoby – podnikatele, mají právo na vypořádací podíl.

(3) Po zániku družstevníka – obchodní korporace bez právního nástupce vznikne právo na vypořádací podíl příslušnému subjektu podle příslušných právních předpisů, jimiž se zánik korporace řídí.

 

Článek 16

Rozdělení družstevního podílu

(1) Rozdělení družstevního podílu v družstvu na dva či více nových družstevních podílů mohou orgány družstva omezit nebo vyloučit rozhodnutím představenstva.

(4) Člen, jehož družstevní podíl byl rozdělen, ručí za dluhy, které jsou s původním družstevním podílem spojeny.

Článek 17

Splynutí družstevních podílů

(1) Ke splynutí družstevních podílů v družstvu dochází v případě, kdy člen nabude za trvání svého členství družstevní podíl jiného člena téhož družstva, nebo nabude část původního družstevního podílu, představovanou družstevním podílem nově vzniklým rozdělením původního družstevního podílu tohoto jiného člena.

(2) Družstevní podíly splývají v jeden družstevní podíl v den, kdy člen další družstevní podíl nebo jeho část nabude, vyjma případu podle odstavce 3.

(3) Jsou-li s některým z družstevních podílů, které splývají, spojena práva třetí osoby (třetích osob), splývají družstevní podíly až dnem, kdy tato práva třetí osoby (třetích osob) zaniknou, pokud se člen, který má nabýt splynutím další družstevní podíl podle odst. 1 nedohodne s touto třetí osobou (s těmito třetími osobami) jinak.

 

Oddíl 4

Zánik členství v družstvu

Článek 18

Způsoby zániku členství

(1) Členství v družstvu zaniká:

 1. a) písemnou dohodou uzavřenou mezi družstvem a členem družstva,
 2. b) vystoupením člena,
 3. c) vyloučením člena,
 4. d) převodem družstevního podílu,
 5. smrtí člena družstva,
 6. zánikem právnické osoby, která je členem družstva,
 7. prohlášením konkurzu na majetek člena družstva,
 8. zamítnutím insolvenčního návrhu pro nedostatek majetku člena,
 9. doručením vyrozumění o neúspěšné opakované dražbě v řízení o výkonu rozhodnutí nebo v exekuci,
 10. zánikem družstva bez právního nástupce.

 

Článek 19

Dohoda o zániku členství

(1) Dohodu o zániku členství uzavírá  družstvo a člen v písemné formě a dohoda je uzavřena po oboustranném podpisu. Za uzavřenou dohodu se považuje také písemný návrh jedné strany na zánik členství dohodou k určitému datu a písemný souhlas druhé strany s dohodou o zániku členství podle návrhu, doručený navrhovateli dohody o zániku členství nejpozději v den, kdy podle návrhu dohody má k zániku členství dojít.

(2) Členství v družstvu zanikne na základě písemné dohody dnem v této dohodě sjednaným.

 

Článek 20

Vystoupení člena z družstva

(1) Člen může z družstva vystoupit, a to písemným oznámením doručeným družstvu. Výpovědní doba při vystoupení z družstva činí 3 měsíce. Běh výpovědní lhůty začíná prvním dnem měsíce následujícího po doručení písemného oznámení o vystoupení družstvu.

(2) Členství zanikne uplynutím posledního dne výpovědní lhůty.

Článek 21

Vystoupení člena z družstva z důvodu nesouhlasu se změnou stanov

(1) Člen může z družstva vystoupit proto, že nesouhlasí se změnou stanov, která byla schválena členskou schůzí, jestliže na členské schůzi nehlasoval pro změnu stanov. Člen musí v tomto případě postupovat podle § 613 ZOK.

(2) K zániku členství vystupujícího člena na základě platného vystoupení z družstva podle odstavce 1 a podle § 613 ZOK dochází uplynutím kalendářního měsíce, v němž bylo oznámení o vystoupení družstvu doručeno.

(3) Vystoupil-li člen z družstva podle odstavce 1, není pro něho schválená změna stanov účinná a vztah mezi družstvem a členem se řídí dosavadními stanovami.

(4) Ustanovení čl. 24 odst. 2 platí obdobně.

Oddíl 5

Vyloučení člena z družstva

Článek 22

Důvody pro vyloučení

     (1) Člen družstva nebo společní členové družstva mohou být z družstva vyloučeni, jestliže člen:

 1. závažným způsobem nebo opakovaně porušil své členské povinnosti,
 2. přestal splňovat podmínky pro členství v družstvu podle zákona a těchto stanov,
 3. opakovaně poruší své povinnosti vyplývající z interních předpisů a přes písemné upozornění ani v dodatečné lhůtě 15 dnů takové porušení neodstraní
 4. z jiných závažných důvodů uvedených v těchto stanovách.

(3) Člena družstva lze z družstva dále vyloučit byl-li nájemce pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin spáchaný na družstvu.

 

Článek 23

Udělení výstrahy před rozhodnutím o vyloučení

(1) Před rozhodnutím o vyloučení je  družstvo povinno udělit členovi písemnou výstrahu, pokud nejde o případ podle odstavce 3.

(2) V  písemné výstraze musí být věcně uveden a popsán důvod jejího udělení, tj. jakým jednáním se člen porušení členských povinností dopustil či dále dopouští, spolu s odkazem na příslušné ustanovení zákona nebo stanov, které člen porušil či dále porušuje. Dále musí být v písemné výstraze výslovně uvedeno upozornění člena na možnost jeho vyloučení z důvodu uvedeného porušení či porušování členských povinností, spolu s výzvou členovi, aby s tímto porušováním přestal a odstranil případné již vzniklé následky. K tomu se členovi poskytne přiměřená lhůta nejméně v délce třiceti dnů.

(3) O udělení výstrahy a o jejím obsahu rozhoduje představenstvo družstva.

(4) Ustanovení odstavců 1 až 3 se nepoužije a  družstvo není povinno dát předchozí písemnou výstrahu, pokud porušení členských povinností nebo jiné důležité důvody uvedené ve stanovách měly následky, které nelze odstranit.

Článek 24

Rozhodnutí o vyloučení

(1) O vyloučení rozhoduje představenstvo družstva.

(2) O vyloučení nelze rozhodnout později než ve lhůtě 12 měsíců ode dne, kdy se  družstvo dozvědělo o důvodu pro vyloučení, nejpozději však do 2 let ode dne, kdy důvod pro vyloučení nastal.

(3) Rozhodnutí o vyloučení musí obsahovat důvod vyloučení tak, že je věcně uveden a popsán důvod vyloučení, tj. jakým jednáním se člen porušení členských povinností dopustil či dále dopouští, spolu s odkazem na příslušné ustanovení zákona nebo stanov, které člen porušil či dále porušuje. Předcházela-li rozhodnutí o vyloučení písemná výstraha, nemůže být v rozhodnutí o vyloučení měněn důvod uvedený v písemné výstraze. Rozhodnutí o vyloučení musí současně obsahovat poučení vylučovaného člena o jeho právu podat odůvodněné námitky proti rozhodnutí o vyloučení k členské schůzi ve lhůtě 45-ti kalendářních dnů ode dne doručení rozhodnutí o vyloučení.

(4) Rozhodnutí o vyloučení musí mít písemnou formu a musí být doručeno vylučovanému členovi.

Článek 25

Postup člena proti rozhodnutí o vyloučení

(1) Proti rozhodnutí představenstva o vyloučení může člen podat odůvodněné námitky k členské schůzi ve lhůtě 45-ti kalendářních dnů ode dne doručení oznámení tohoto rozhodnutí o vyloučení; k námitkám podaným v rozporu s tím se nepřihlíží.

(2) Proti rozhodnutí členské schůze o zamítnutí námitek může vylučovaný člen podat ve lhůtě tří měsíců ode dne doručení tohoto rozhodnutí návrh k soudu na prohlášení rozhodnutí o vyloučení za neplatné.

Společná ustanovení k vyloučení

Článek 26

(1) Rozhodnutí o udělení výstrahy, o vyloučení člena, o zamítnutí námitek proti rozhodnutí o vyloučení, či jiné písemnosti týkající se vyloučení člena z družstva, se vylučovanému (vyloučenému) členovi písemně doručí doporučeným dopisem do vlastních rukou na jeho adresu uvedenou v seznamu členů.

 

Článek 27

     (1) Členství vylučovaného člena zanikne marným uplynutím lhůty pro podání námitek proti rozhodnutí představenstva o vyloučení k členské schůzi nebo dnem, kdy vylučovanému členovi bylo doručeno rozhodnutí členské schůze o zamítnutí jeho námitek.

(2) Do doby uplynutí lhůty pro podání návrhu u soudu nebo do doby pravomocného skončení soudního řízení družstvo nemůže vůči členovi uplatnit žádná práva plynoucí ze zániku jeho členství.

Článek 28

(1)  Družstvo může rozhodnutí o vyloučení zrušit. Zrušit rozhodnutí o vyloučení může  družstvo i v případech, kdy již probíhá řízení u soudu o prohlášení neplatnosti vyloučení člena z družstva. O zrušení rozhodnutí o vyloučení rozhoduje představenstvo; rozhodnutí se vyhotovuje písemně a předává se či doručuje vylučovanému členovi či již vyloučené osobě.

(2) Podmínkou účinnosti zrušení rozhodnutí o vyloučení podle odstavce 1 je písemný souhlas vylučovaného člena či již vyloučené osoby; pokud nevysloví písemně souhlas a nepředá či nedoručí jej družstvu do jednoho měsíce ode dne, kdy mu bylo rozhodnutí o zrušení vyloučení doručeno, k rozhodnutí o zrušení vyloučení se nepřihlíží. Toto neplatí, pokud vyloučený člen o zrušení rozhodnutí o vyloučení již dříve písemně požádal.

(3) Pokud bylo rozhodnutí o vyloučení platně zrušeno, nebo bylo-li rozhodnuto členskou schůzí nebo soudem o tom, že námitky člena proti rozhodnutí o vyloučení jsou důvodné, platí, že členství v družstvu nezaniklo.

Oddíl 6

Vypořádací podíl při zániku členství za trvání družstva

Článek 29

Nárok na vypořádací podíl

(1) Zánikem členství v družstvu vzniká bývalému členovi nárok na vypořádací podíl.

(2) Vypořádací podíl se rovná výši splaceného (splněného) základního členského vkladu a splaceného (splněného) dalšího členského vkladu (splacených či splněných více dalších členských vkladů), není-li dále stanoveno jinak.

 

 

Článek 30

Lhůta splatnosti vypořádacího podílu

(1) Nárok na výplatu vypořádacího podílu vzniká ve lhůtách stanovených v § 749 ZOK.

(2) Vypořádací podíl se vyplácí v penězích, pokud není ve smlouvě o dalším členském vkladu dojednáno jinak.

ČÁST PÁTÁ

ORGÁNY DRUŽSTVA

Oddíl 1

Obecná ustanovení o orgánech

Článek 31

Základní ustanovení

Orgány družstva jsou:

 1. a) členská schůze,
 2. c) představenstvo,
 3. d) kontrolní komise.

Článek 32

Společná ustanovení

(1) Do orgánů družstva mohou být voleni a členy těchto orgánů mohou být pouze členové družstva. Každý člen voleného orgánu má při hlasování v tomto orgánu 1 hlas.  Výkon funkce člena voleného orgánu je výkonem osobní povahy.

(2) Členem voleného orgánu může být pouze fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let, která je plně způsobilá k právnímu jednání, která je bezúhonná ve smyslu zákona o živnostenském podnikání a u níž nenastala skutečnost, jež je překážkou provozování živnosti podle zákona o živnostenském podnikání.

Členem voleného orgánu družstva nemůže být ten, kdo nesplňuje podmínky stanovené v ustanoveních o orgánech právnické osoby v NOZ  a v ZOK.

(3) Člen, který má být volen do orgánu družstva, je povinen družstvo informovat, zda ohledně jeho majetku, nebo majetku obchodní korporace, v níž působí nebo působil v posledních třech letech jako člen orgánu, bylo vedeno insolvenční řízení nebo byl vyloučen soudem z výkonu funkce člena statutárního orgánu obchodní korporace.

(4) Je-li členem družstva právnická osoba, která je zvolena za člena voleného orgánu družstva, zmocní fyzickou osobu, aby ji v orgánu zastupovala, jinak tuto právnickou osobu-člena voleného orgánu zastupuje člen jejího statutárního orgánu.

(5) Kdo přijme funkci člena voleného orgánu družstva, zavazuje se, že ji bude vykonávat s nezbytnou loajalitou i s potřebnými znalostmi a pečlivostí. Pečlivě a s potřebnými znalostmi jedná ten, kdo mohl při podnikatelském rozhodování v dobré víře rozumně předpokládat, že jedná informovaně a v obhajitelném zájmu družstva a přitom jedná s nezbytnou loajalitou. V ostatním v této záležitosti platí ustanovení ZOK o pravidlech jednání členů orgánů obchodní korporace (§ 51 až § 53 ZOK).

(6) Člen družstva může být volen členem voleného orgánu opětovně.

(7) Člen družstva, který je do své funkce zvolen, může z ní odstoupit. Nesmí tak učinit v době, kdy je to pro  družstvo nevhodné. Své odstoupení oznámí člen orgánu písemným prohlášením doručeným tomu orgánu družstva, jehož je členem. Jeho funkce zaniká uplynutím jednoho měsíce od doručení tohoto oznámení, neschválí-li tento orgán na žádost odstupujícího člena svým usnesením jiný okamžik zániku jeho funkce.

(8) Kromě členů orgánů může být volen do orgánů i potřebný počet náhradníků, které si příslušný orgán povolává v případě potřeby na uvolněnou funkci člena, a to v pořadí, v jakém byli podle počtu získaných hlasů zvoleni.

(9) Představenstvo a kontrolní komise mohou v případě, že počet jejich členů nepoklesl pod polovinu, jmenovat (kooptovat) náhradní členy do příští členské schůze.

(10) O průběhu jednání každého orgánu pořizuje ten, kdo jednání orgánu družstva svolal, zápis, který obsahuje alespoň údaj o datu, místě a programu jednání orgánu, přijatá usnesení, výsledky hlasování a případné námitky členů k přijatým usnesením uplatněné způsobem a s náležitostmi podle ZOK a těchto stanov, a další náležitosti uvedené v těchto stanovách u jednotlivých orgánů, nebo další náležitosti uvedené v případném jednacím řádu, schváleném členskou schůzí. Nedílnou součástí originálu zápisu je pozvánka na schůzi orgánu a prezenční listina.

(11) Zanikne-li funkce člena voleného orgánu, je tento bývalý člen orgánu povinen předat funkci k rukám předsedy či místopředsedy či jiného pověřeného člena orgánu. Zejména je povinen předat všechny písemnosti družstva, které měl ve své dispozici a informace o nevyřízených záležitostech, které jako člen orgánu vyřizoval, spolu s dalšími informacemi týkajícími se výkonu jeho funkce nezbytnými pro plynulou činnost voleného orgánu v záležitostech spadajících do jeho působnosti. Předání funkce se uskutečňuje písemným protokolem podepsaným předávajícím a přejímajícím.

(13) Práva a povinnosti mezi družstvem a členem jeho voleného orgánu se řídí přiměřeně ustanoveními NOZ o příkazu, neplyne-li něco jiného ze smlouvy o výkonu funkce, pokud byla mezi družstvem a členem voleného orgánu uzavřena, nebo nevyplývá-li ze ZOK něco jiného.  Odměnu za výkon funkce člena voleného orgánu družstva lze poskytnout jedině v případě, že je sjednána ve smlouvě o výkonu funkce, nebo je určena směrnicí schválenou členskou schůzí, anebo je schválena usnesením členské schůze v případě, že není určena ani ve smlouvě o výkonu funkce, ani ve směrnici členské schůze.

(14) V ostatním se použijí ustanovení ZOK a NOZ, která se týkají volených orgánů a členství ve volených orgánech obchodních korporací nebo obecně právnických osob, pokud se vztahují také na volené orgány družstva.

Oddíl 2

Členská schůze

Článek 33

Postavení a působnost členské schůze

(1) Členská schůze je nejvyšším orgánem družstva.

(2) Členská schůze zejména:

 1. mění stanovy, nedochází-li k jejich změně na základě jiné právní skutečnosti,
 2. volí a odvolává členy a náhradníky členů představenstva a kontrolní komise,
 3. výši souhrnné pořizovací ceny movitých věcí za kalendářní rok, od které rozhoduje o nabytí, zcizení nebo zatížení movitých věcí; do této výše rozhodování přísluší představenstvu,
 4. výši souhrnné zůstatkové ceny movitých věcí za kalendářní rok, od které rozhoduje o zcizení nebo zatížení movitých věcí; do této výše rozhodování přísluší představenstvu,
 5. určuje výši odměny představenstva, kontrolní komise a členů, popř. jiných orgánů družstva zřízených stanovami, pokud je oprávněna podle stanov tyto orgány nebo jejich členy volit a odvolávat, přičemž se postupuje podle článku 51 odst. 12 stanov,
 6. schvaluje řádnou, mimořádnou nebo konsolidovanou účetní závěrku, popřípadě mezitímní účetní závěrku,
 7. schvaluje smlouvu o výkonu funkce podle § 59 ZOK a její změnu a zrušení,
 8. schvaluje poskytnutí finanční asistence podle § 608 ZOK,
 9. rozhoduje o námitkách člena proti rozhodnutí o jeho vyloučení,
 10. schvaluje jednání učiněná za družstvo do jeho vzniku,
 11. rozhoduje o rozdělení zisku nebo úhradě ztráty v souladu s § 750 ZOK,
 12. rozhoduje o uhrazovací povinnosti,
 13. rozhoduje o použití rezervního fondu, pokud byl zřízen, o zřízení a způsobu použití dalších fondů,
 14. rozhoduje o vydání dluhopisů, pokud to není v rozporu s § 727 ZOK, s § 730 ZOK  a s dalšími ustanoveními ZOK o účelu založení družstva a omezení hospodaření družstva,
 15. rozhoduje o přeměně družstva, za podmínek stanovených zvláštním zákonem
 16. schvaluje smlouvu o tichém společenství a její změnu a zrušení, pokud to není v rozporu s § 727 ZOK , s § 730 ZOK a s dalšími ustanoveními ZOK o účelu založení družstva a omezení hospodaření družstva,
 17. schvaluje smlouvu o dalším členském vkladu a její změnu a zrušení,
 18. rozhoduje o zrušení družstva s likvidací,
 19. volí a odvolává likvidátora a rozhoduje o jeho odměně,
 20. schvaluje zprávu likvidátora o naložení s likvidačním zůstatkem,
 21. rozhoduje o dalších otázkách, které zákon nebo stanovy svěřují do její působnosti.

(3) Členská schůze si může vyhradit do své působnosti rozhodování i o dalších otázkách, které ZOK ani stanovy do její působnosti nesvěřují; to neplatí, jestliže se jedná o záležitosti svěřené v ZOK do působnosti představenstva nebo kontrolní komise.

(4) Jestliže si členská schůze vyhradí rozhodování o určité záležitosti do své působnosti, nemůže být o této záležitosti rozhodováno na téže členské schůzi, na které si členská schůze rozhodování o určité záležitosti vyhradila, ledaže jsou na členské schůzi přítomni všichni členové družstva a všichni souhlasí s tím, že se bude tato věc projednávat na této členské schůzi.

 

Článek 34

Svolání členské schůze

(1) Představenstvo svolává členskou schůzi ve lhůtách určených stanovami, nejméně však jednou za každé účetní období a dále v případech uvedených v tomto článku stanov. Členská schůze, na které se má projednat řádná účetní závěrka, se musí konat nejpozději do 6 měsíců po skončení účetního období, za které je řádná účetní závěrka sestavena.

(2) Svolavatel nejméně 15 dnů přede dnem konání členské schůze uveřejní pozvánku na členskou schůzi na internetových stránkách družstva a současně ji zašle členům na doručovací adresu uvedenou v seznamu členů a paralelně běžnými elektronickými komunikačními prostředky (SMS, email), pokud takové má člen uvedené v seznamu členů. Uveřejněním pozvánky a zasláním informace o jejím uveřejnění jedním z výše uvedených způsobů doručování (poštou, SMS nebo email) se považuje pozvánka za doručenou. Pozvánka musí být na internetových stránkách uveřejněna až do okamžiku konání členské schůze.

(3) Pozvánka na členskou schůzi obsahuje alespoň:

 1. firmu a sídlo družstva,
 2. místo a dobu zahájení členské schůze; místo a doba zahájení členské schůze se určí tak, aby co nejméně omezovaly možnost člena se jí zúčastnit,
 3. označení, zda se svolává členská schůze nebo náhradní členská schůze,
 4. program členské schůze a
 5. místo, kde se člen může seznámit s podklady k jednotlivým záležitostem programu členské schůze, pokud nejsou přiloženy k pozvánce.

(4) Má-li dojít ke změně stanov nebo k přijetí usnesení, jehož důsledkem je změna stanov, obsahuje pozvánka v příloze též návrh těchto změn nebo návrh usnesení.

(5) V případě, že jedním z bodů jednání členské schůze bude projednávání výroční zprávy družstva, bude tato uvedena jako příloha pozvánky nebo zpřístupněna současně se zasláním pozvánky na členskou schůzi na internetových stránkách družstva. V případě, že bodem jednání bude projednávání otázky vyloučení některého z členů družstva, musí pozvánka obsahovat informace, o kterého člena se jedná a z jakého důvodu je navrhováno jeho vyloučení.

(6) Představenstvo svolá členskou schůzi vždy, je-li to v důležitém zájmu družstva.

(7) Představenstvo svolá členskou schůzi bez zbytečného odkladu také poté, co zjistí, že:

 1. ztráta družstva dosáhla takové výše, že při jejím uhrazení ze zdrojů družstva by neuhrazená ztráta dosáhla výše základního kapitálu nebo to lze s ohledem na všechny okolnosti předpokládat, anebo
 2. družstvo se dostalo do úpadku nebo do hrozícího úpadku podle jiného právního předpisu, přičemž navrhne členské schůzi přijetí potřebných opatření k nápravě.

(8) Představenstvo svolá členskou schůzi, jestliže jej o to požádala kontrolní komise nebo alespoň 20 % členů družstva.

(9) Na žádost kontrolní komise nebo členů družstva podle § 639 odst. 3 ZOK, nebo v důležitém zájmu družstva může členskou schůzi svolat i jeden nebo někteří členové představenstva, likvidátor nebo kontrolní komise, jestliže ji mělo svolat představenstvo podle ZOK nebo stanov a neučinilo tak bez zbytečného odkladu poté, co tato povinnost vznikla.

(10) Není-li členská schůze svolána na žádost kontrolní komise nebo členů družstva podle § 639 odst. 3 ZOK představenstvem tak, aby se konala do 30 dnů po doručení žádosti, musí být členská schůze svolána osobami nebo orgánem podle § 640 ZOK.

(11) Jestliže tak tyto osoby nebo orgán podle § 640 ZOK neučiní do 10 dnů poté, co uplynula lhůta pro svolání členské schůze představenstvem, může členskou schůzi svolat a všechny úkony s tím spojené činit osoba k tomu písemně zmocněná všemi členy, kteří o svolání členské schůze požádali.

(12) Není-li členská schůze svolaná na žádost kontrolní komise nebo členů družstva podle § 639 odst. 3 ZOK usnášeníschopná, svolá ten, kdo členskou schůzi svolal, náhradní členskou schůzi; to neplatí, pokud kontrolní komise nebo osoby podle § 639 odst. 3 ZOK vzaly svoji žádost zpět.

(13) Na žádost členů oprávněných požadovat svolání členské schůze zařadí představenstvo jimi určenou záležitost na program členské schůze. Je-li tato žádost doručena až po odeslání pozvánky, informuje o tom představenstvo členy přítomné na členské schůzi.

(14) O průběhu členské schůze a o jejích usneseních, o volbě členů orgánů, se pořizuje zápis, který podepisuje předsedající a zvolený zapisovatel, pokud jednací řád neurčí jinak. Zápis se předává všem členům představenstva a současně se předává kontrolní komisi. Přílohu originálu zápisu tvoří prezenční listina. Způsob seznamování členů družstva se zápisem z členské schůze určí členská schůze svým usnesením nebo v jednacím řádu.

(15) Členská schůze může schválit svůj jednací řád upravující podrobnosti svolávání a jednání, nesmí se však odchýlit od zákona a těchto stanov.

Článek 35

Usnášeníschopnost členské schůze

(1) Členská schůze je schopna se usnášet, pokud je přítomna většina všech členů družstva majících většinu všech hlasů, nevyžaduje-li zákon účast členů majících vyšší počet hlasů.

(2) Členská schůze se usnáší většinou hlasů přítomných členů, nevyžaduje-li zákon vyšší počet hlasů.

(3) Každý člen družstva má při hlasování na členské schůzi tolik hlasů, kolik činil kumulovaný obrat samotného člena družstva nebo jím spravovaného střediska a všech jemu podřízených středisek za dobu od vzniku členství v družstvu do 3 dnů před konáním zasedání členské schůze, přičemž na každých 1000,- Kč  obratu náleží 1 hlas. Počet hlasů jednotlivých družstevníků zveřejní představenstvo družstva na webových stránkách družstva vždy nejpozději 3 dny před konáním členské schůze.

 

(4) Právo hlasovat na členské schůzi mají členové družstva. Člen se zúčastňuje členské schůze osobně nebo v zastoupení. Plná moc pro zastupování na členské schůzi musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo více členských schůzích. Podpis zmocnitele na plné moci musí být úředně ověřen. Nikdo nesmí být na jednání členské schůze zmocněncem  více než jedné třetiny všech členů družstva, jinak platí, že nemá pro jednání na členské schůzi udělenu žádnou plnou moc.

(5) Při posuzování schopnosti členské schůze se usnášet a při přijímání usnesení se nepřihlíží k přítomnosti a hlasům členů, kteří nemohou vykonávat hlasovací právo podle § 660 až 662 ZOK.

(6) Při projednávání záležitostí týkajících se změny právního statutu družstva nebo majetkových dispozicí s nemovitou věcí, či jejich částmi uvedenými v čl. 4 odst. 1, 2 a 5 jsou přijatá usnesení platná pouze za podmínek uvedených v těchto článcích.

 

Článek 36

Náhradní členská schůze

(1) Není-li členská schůze schopna se usnášet, svolá ten, kdo svolal původně svolanou členskou schůzi, je-li to stále potřebné, bez zbytečného odkladu náhradní členskou schůzi se stejným programem, a to stejným způsobem jako původně svolanou členskou schůzi a samostatnou pozvánkou.

(2) Náhradní členská schůze je schopna se usnášet, pokud je přítomno alespoň takový počet členů družstva, kteří disponují alespoň 50% hlasů určených podle čl. 35 odst. 3 stanov pro hlasování na původně svolané valné hromadě.

(3) Záležitosti, které nebyly zařazeny do navrhovaného programu řádné členské schůze, lze na náhradní členské schůzi rozhodnout jen tehdy, jsou-li přítomni a projeví-li s tím souhlas všichni členové družstva.

Článek 37

Rozhodování per rollam

(1) Představenstvo může rozhodnout, že se rozhodnutí členské schůze uskuteční způsobem per rollam.

(2) V případě rozhodování per rollam zašle představenstvo nebo osoba oprávněná ke svolání členské schůze podle pravidel určených čl. 34 odst. 10 stanov všem členům písemný návrh rozhodnutí. Písemná forma je dodržena i v případě odeslání návrhu elektronickou cestou na emailovou adresu člena družstva vedenou v evidenci družstva anebo obvykle používanou členem družstva v komunikaci s družstvem.

(3) Návrh rozhodnutí obsahuje:

 1. text navrhovaného rozhodnutí a jeho odůvodnění,
 2. lhůtu pro doručení vyjádření člena, která činí 15 dnů; pro začátek jejího běhu je rozhodné doručení návrhu členovi družstva,
 3. podklady potřebné pro přijetí rozhodnutí a
 4. další údaje, určí-li tak stanovy.

(4) Nedoručí-li člen ve lhůtě podle odstavce 3 písm. b) představenstvu písemně souhlas s návrhem usnesení, platí, že s návrhem nesouhlasí.

(5) Vyžaduje-li ZOK, aby rozhodnutí členské schůze bylo osvědčeno veřejnou listinou, má vyjádření člena při rozhodování per rollam formu veřejné listiny, ve které se uvede i obsah návrhu rozhodnutí, kterého se vyjádření týká.

(6) Rozhodná většina se počítá z celkového počtu hlasů všech členů družstva. Počet hlasů se v tomto případě způsobem uvedeným v čl. 35 odst. 3 stanov s tím, že rozhodný stav obratu se počítá k poslednímu dni kalendářního měsíce předcházejícího měsíci, v němž byl odeslán členům družstva návrh rozhodnutí podle odst. 2  a 3 tohoto článku.

(7) Výsledek rozhodování, včetně dne, kdy bylo rozhodnuto, oznámí představenstvo všem členům do 10 dní ode dne rozhodnutí per rollam; v oznámení musí být minimálně uvedeno, kromě data, celé znění každého usnesení a výsledek hlasování ke každému usnesení.

 

 

Oddíl 3

Volené orgány a jiné orgány družstva

Článek 39

Představenstvo

(1) Představenstvo je statutárním orgánem družstva. Za  družstvo jedná představenstvo navenek tak, že jedná předseda nebo v jeho zastoupení místopředseda. Písemné právní jednání představenstva za družstvo podepisuje předseda spolu s místopředsedou, v případě nepřítomnosti některého z nich podepisuje předseda nebo místopředseda spolu s dalším členem představenstva v pořadí určeném při zvolení členů představenstva.

(2) Představenstvu náleží veškerá působnost, kterou zákon nebo stanovy nesvěřují do působnosti členské schůze nebo kontrolní komise, pokud je podle stanov rozhodnutím členské schůze zřízena.

(3) Představenstvo v rámci své působnosti podle odstavce 2 řídí činnost družstva a rozhoduje o všech záležitostech, které nejsou podle zákona nebo podle těchto stanov v působnosti jiného orgánu družstva. Přísluší mu obchodní vedení družstva, plní usnesení členské schůze, není-li v rozporu s právními předpisy, zajišťuje řádné vedení účetnictví, projednává výsledky hospodaření družstva, přijímá k tomu příslušná opatření a předkládá je ke schválení členské schůzi, předkládá členské schůzi ke schválení účetní závěrku a v souladu se stanovami také návrh na rozdělení a užití zisku nebo úhradu ztráty. Projednává návrhy a podněty kontrolní komise za účasti jejího zástupce.

(4) Představenstvo je povinno oznámit bez zbytečného odkladu kontrolní komisi všechny skutečnosti, které mohou mít závažné důsledky v hospodaření nebo postavení družstva nebo jeho členů.

(5) Představenstvo má 3 členy.

(6) Člen představenstva nesmí být současně členem kontrolní komise nebo jinou osobou oprávněnou podle zápisu v obchodním rejstříku jednat za družstvo. Člen představenstva nesmí podnikat v předmětu činnosti družstva, a to ani ve prospěch jiných osob, ani zprostředkovávat obchody družstva pro jiného. Nesmí být členem statutárního orgánu jiné právnické osoby se shodným předmětem činnosti nebo osoby v obdobném postavení; to neplatí, jedná-li se o koncern, společenství vlastníků nebo družstvo, jehož členy jsou pouze jiná družstva.

(7) Člen, který má být volen za člena představenstva, je povinen o skutečnostech uvedených v odstavci 6 předem informovat členskou schůzi (při založení družstva ustavující schůzi). Pokud je i po této informaci zvolen, má se za to, že uvedené činnosti nemá zakázány. Platí to obdobně i v případě, že některou z uvedených činností začne člen představenstva vykonávat v průběhu výkonu funkce člena představenstva, písemně oznámí tuto okolnost představenstvu a členská schůze do jednoho měsíce od tohoto oznámení nevysloví nesouhlas s výkonem funkce tohoto člena představenstva.

(8) Členská schůze volí předsedu a jednoho místopředsedu.

(9) Představenstvo se schází podle potřeby, zpravidla jednou za měsíc. Je povinno se sejít z podnětu kontrolní komise do 10 dnů od doručení tohoto podnětu k projednání nedostatků, k jejichž nápravě nedošlo na výzvu kontrolní komise uvedenou ve zprávě o výsledku provedené kontroly předané představenstvu, a to ani po opakované výzvě, v níž byla uvedena lhůta pro podání informace o nápravě těchto nedostatků.

(10) Schůze představenstva svolává předseda, v době jeho nepřítomnosti místopředseda s pořadem jednání zpravidla odpovídajícím plánu práce představenstva na příslušné období. Svolává je písemnou pozvánkou, zaslanou všem členům představenstva alespoň 7 dní před konáním schůze poštou, popřípadě elektronickou poštou, pokud se tak usnese představenstvo hlasy všech svých členů. V pozvánce se uvádí datum, hodina a místo konání schůze představenstva a pořad jednání; k pozvánce se přikládají písemné podklady, které mají být předmětem jednání schůze představenstva. Se souhlasem všech členů představenstva lze projednat písemné podklady předložené teprve při zahájení schůze představenstva. Pozvánka se doručuje také kontrolní komisi.

(11) Usnesení představenstva lze rovněž přijmout hlasováním uskutečněným i mimo zasedání v písemné formě nebo s využitím technických prostředků, pokud ustavující schůze představenstva schválila pravidla pro takové rozhodování. Tento způsob rozhodování lze v každém jednotlivém případě použít jedině v případě, že s  ním projeví písemně nebo s využitím technických prostředků souhlas všichni členové představenstva.

(12) Představenstvo rozhoduje většinou hlasů všech svých členů. Každý člen představenstva má 1 hlas, přičemž ustanovení ZOK o rozhodujícím hlasu předsedy v případě rovnosti hlasů se nepoužije.

(13) O průběhu jednání představenstva a o jeho rozhodnutích se pořizuje zápis, který podepisuje předsedající a zvolený zapisovatel. Zápis se předává všem členům představenstva a současně se předává kontrolní komisi a umisťuje na internetové stránky družstva. Přílohu originálu zápisu tvoří prezenční listina. V zápisu se také jmenovitě uvedou členové představenstva, kteří hlasovali proti jednotlivým usnesením nebo se zdrželi hlasování; u neuvedených členů se má za to, že hlasovali pro přijetí usnesení.

(14) Činnost a jednání představenstva organizuje a řídí předseda, který také organizuje a řídí běžnou činnost družstva. Předsedu v době jeho nepřítomnosti zastupuje v této činnosti místopředseda; je-li zvoleno více místopředsedů, zastupují předsedu v pořadí určeném usnesením představenstva.

(15) Funkce člena představenstva zaniká volbou nového člena představenstva, ledaže z rozhodnutí členské schůze plyne něco jiného.

(16) V případě smrti člena představenstva, odstoupení z funkce, odvolání anebo jiného ukončení jeho funkce v průběhu funkčního období nastupuje na jeho místo náhradník člena představenstva v pořadí určeném při zvolení těchto náhradníků. Nejsou-li zvolení náhradníci, může představenstvo v případě, že počet jejich členů nepoklesl pod polovinu, jmenovat náhradní členy představenstva (kooptovat) do příští členské schůze. Zvolený náhradník nebo kooptovaný člen představenstva, který nastoupil na uvolněné místo člena představenstva, má všechna práva a povinnosti řádně zvoleného člena představenstva. Nelze-li uplatnit postup podle věty první, zvolí nejbližší členská schůze nového člena představenstva.

Článek 40

Kontrolní komise

(1) Kontrolní komise je kontrolním orgánem družstva. Je oprávněna kontrolovat veškerou činnost družstva a projednávat stížnosti jeho členů. Odpovídá pouze členské schůzi a je nezávislá na ostatních orgánech družstva.  Na zjištěné nedostatky upozorňuje kontrolní komise představenstvo a dohlíží na zjednání nápravy. Kontrolní komise bude zvolena členskou schůzi svolanou bez zbytečného prodlení poté, co počet členů družstva přesáhne 50.

(2) Kontrolní komise má  3 členy.

(3) Kontrolní komise volí ze svých členů předsedu, popřípadě též místopředsedu, který zastupuje předsedu v době jeho nepřítomnosti, pokud si členská schůze svým usnesením nevyhradí volbu předsedy, popřípadě i místopředsedy trvale do své působnosti.

(4) Předseda a v jeho zastoupení místopředseda svolává, organizuje a řídí jednání kontrolní komise.  Podklady pro jednání schůze kontrolní komise, zejména zprávy o provedených prověrkách nebo kontrolách a návrhy na nápravná opatření připravují a předkládají pověření členové komise předsedovi kontrolní komise včas před jednáním kontrolní komise.

(5) Kontrolní komise rozhoduje většinou hlasů všech svých členů.

(6) Kontrolní komise dává písemné stanovisko ke každé účetní závěrce, k návrhu na rozdělení zisku nebo úhrady ztráty družstva a k návrhu na rozhodnutí členské schůze o uhrazovací povinnosti členů.

(7) Kontrolní komise je oprávněna vyžadovat u představenstva jakékoliv informace a doklady o hospodaření družstva. Představenstvo je povinno bez zbytečného odkladu oznámit kontrolní komisi všechny skutečnosti, které mohou mít závažné důsledky v hospodaření nebo postavení družstva nebo jeho členů.

(8) K jednotlivým úkonům může kontrolní komise pověřit jednoho nebo více členů, kteří v této věci mají oprávnění žádat informace v rozsahu oprávnění kontrolní komise.

(9) Předseda či místopředseda kontrolní komise nebo jiný její člen pověřený k tomu usnesením kontrolní komise, má právo účastnit se jednání představenstva a jakéhokoliv jiného orgánu družstva, zřízeného podle stanov.

(10) Kontrolní komise určí v případě potřeby svého člena, který zastupuje  družstvo v řízení před soudy a jinými orgány, je-li vedeno řízení proti členovi představenstva v případě podle ZOK.

(11) Kontrolní komise se schází podle potřeby, nejméně jednou za šest měsíců.

(12) Členem kontrolní komise nesmí být člen představenstva.

 

ČÁST ŠESTÁ

HOSPODAŘENÍ DRUŽSTVA

Článek 41

Základní ustanovení

Zdroje krytí nákladů družstva jsou zejména členské vklady, další členské vklady, ostatní výnosy z podnikání družstva, finanční dary, anebo dotace.

Článek 42

Fondy družstva

(1)  Družstvo může, pokud se tak rozhodne vytvářet rezervní fond, popřípadě i další fondy podle svých potřeb.

(3) Pravidla pro tvorbu a čerpání jednotlivých fondů určuje směrnice schválená členskou schůzí, a to v souladu se ZOK, jinými právními předpisy a s těmito stanovami.

Článek 43

Zisk družstva

Zisk družstva může být použit pouze k uspokojování potřeb družstva, plnění jeho účelu a cílů a k dalšímu rozvoji družstva.

Článek 44

Ztráta družstva

(1) Ztráta družstva se hradí podle usnesení členské schůze, a to z následujících zdrojů:

 1. z nerozděleného zisku minulých let,
 2. z nedělitelného fondu, případně z jiných zajišťovacích fondů, pokud byly usnesením členské schůze zřízeny,
 3. uhrazovací povinností členů,
 4. ze základního kapitálu formou snížení základního členského vkladu,
 5. kombinací způsobů uvedených pod písm. a) až d).

Článek 45

Uhrazovací povinnost členů

(1) Členská schůze může uložit členům družstva povinnost přispět na úhradu ztráty družstva (dále jen „uhrazovací povinnost“). Uhrazovací povinnost je stejná pro všechny členy a její výše činí nejvýše trojnásobek základního členského vkladu. Uhrazovací povinnost lze uložit i opakovaně. Další uhrazovací povinnost členovi nelze uložit, pokud celková výše uhrazovací povinnosti člena za dobu trvání jeho členství v družstvu dosáhne trojnásobku základního členského vkladu.

(2) Výše uhrazovací povinnosti členů představenstva a kontrolní komise činí nejvýše desetinásobek základního členského vkladu.

(3) Uhrazovací povinnost může členská schůze uložit také jen těm členům družstva, kteří způsobili ztrátu družstva nebo se podstatným způsobem na vzniku ztráty družstva podíleli.

(4) Kdo byl členem družstva pouze po určitou část účetního období, v němž vznikla ztráta družstva, plní pouze poměrnou část uhrazovací povinnosti za tuto část účetního období.

Článek 46

Uložení uhrazovací povinnosti

     (1) Uhrazovací povinnost může členská schůze uložit, jestliže:

 1. ztráta družstva byla zjištěna řádnou nebo mimořádnou účetní závěrkou,
 2. členská schůze projednala řádnou nebo mimořádnou účetní závěrku,
 3. k úhradě ztráty byl použit nerozdělený zisk z minulých let a rezervní fondy a jiné fondy, jsou-li podle usnesení členské schůze zřízeny a lze je podle pravidel schválených členskou schůzí použít také k úhradě ztráty družstva, a
 4. rozhodnutí členské schůze o uhrazovací povinnosti členů bylo přijato do 1 roku ode dne skončení účetního období, v němž ztráta hrazená uhrazovací povinností vznikla.

     (2) Uhrazovací povinnost může být členům uložena nejvýše v rozsahu skutečné výše ztráty družstva za dané účetní období.

ČÁST SEDMÁ

ZRUŠENÍ A ZÁNIK DRUŽSTVA

Článek 47

Zrušení družstva

(1) Družstvo se zrušuje právním jednáním, rozhodnutím orgánu veřejné moci nebo z dalších důvodů stanovených zákonem. O dobrovolném zrušení družstva rozhoduje členská schůze.

(2) Po zrušení družstva se vyžaduje jeho likvidace, ledaže celé jeho jmění nabývá právní nástupce. Zrušuje-li se družstvo při přeměně, zrušuje se bez likvidace dnem účinnosti přeměny.

(3) Podíl člena na likvidačním zůstatku je roven splněné vkladové povinnosti k členskému vkladu. Podíl na likvidačním zůstatku se vyplácí v penězích. Nelze-li práva všech členů uspokojit zcela, uspokojí se poměrně. Pokud po uspokojení práv všech členů ohledně podílu na likvidačním zůstatku zůstanou nerozděleny nějaké prostředky z likvidačního zůstatku, rozdělí se mezi členy rovným dílem.

(4) V ostatním platí právní předpisy vztahující se také na likvidaci družstva.

Článek 48

Zánik družstva

družstva zaniká výmazem z veřejného rejstříku.

ČÁST OSMÁ

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 49

(1) Těmito stanovami se řídí práva a povinnosti družstva a členů družstva ode dne nabytí účinnosti těchto stanov.

Článek 50

    Tyto stanovy byly schváleny usnesením ustavující schůze družstva a nabývají platnosti a účinnosti dnem schválení, ledaže stanoví-li ZOK o nabytí účinnosti stanov družstva něco jiného.